X
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,  işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

İşlenen Kişisel Veriler
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi,uyruk,pasaport numarası

İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi

Finansal Bilgileri: Banka hesap bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Fotoğraf, Sağlık durumu ve ilaç kullanım bilgisi

Diğer: Oda numarası, Araç plaka bilgisi, Sigara kullanım bilgisi, Alerjen Durumu Bilgisi

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,
•      Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
•      ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
•      ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
•      Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
•      ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
•      ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
•      İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
•      Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
•      Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla;

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

“e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.
Kişisel verileriniz, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

Özel Nitelikli veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Otelimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.
Otelimiz, özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVKK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir sebep uyarınca misafirin açık rızası alınarak işlenecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ

KVKK’nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bazı kişisel veriler “Özel Nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerdir. ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş., özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVKK Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında duyarlılık göstermektedir. Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz, KVK Kurulu tarafından belirlenmiş veya belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ve KVKK’ya uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işleyebilir:

a. Kişisel veri sahibinin açık rızası varsa;
Konuklarımız, bazen içinde bulundukları özel durumlardan dolayı, “özelleştirilmiş hizmet” talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.ile paylaşabilmektedirler. Örneğin bazı gıda alerjileri nedeniyle kimi gıda maddelerini içermeyen yiyeceklerin hazırlanması, fiziki rahatsızlık ya da uyku alışkanlıkları nedeniyle daha sert ya da daha yumuşak yastık, şilte vb. istemek gibi. Konuklarımızın, özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve ileride ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.’ya tekrar geldiklerinde bu ihtiyaçları hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için, ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet edecek biçimde bu gibi özel nitelikli verileri işleyebiliriz.

b. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının plânlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
•      İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
•      Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
•      İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
•      Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır.
•      Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:
•    İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
•      Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.

    
KVKK'NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
    Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet adresinde yer alan  Başvuru Formu ’nu kullanarak iletebilirsiniz.
    Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman kisiselveri@antiqueromanpalace.comadresine e-posta yoluyla veya bizzat Oba Mah. Atatürk Cad. No: 31 07460 Alanya / ANTALYAadresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.
 
Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
KVKK ’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK madde. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Değişiklik ve Güncellemeler
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya le ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Şkişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.
Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Beyanı
1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışanlarımızın kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kapsam dâhilinde işlenecektir:
• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,
• Çalışan sözleşme süreci yönetimi,
• Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması,
• Kan grubu listelerinin tutulması,
• Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,
• Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,
• Alt işverenlik kapsamında uygunluk değerlendirmelerinin yapılması,
• Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,
• Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
• Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,
• İnternet log kayıtlarının tutulması,
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi,
• Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
• Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,
• Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,
• Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,
• Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,
• Yönetim kurulu kararlarının yönetimi,
• Genel kurul toplantısı plan ve yönetimi,
Şirket veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.antiqueromanpalace.comadresinde yer alan Kişisel Verilerin  Saklanması  İmha ve Anonimleştirme politikasını inceleyebilirsiniz.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, üyesi olduğunuz işçi sendikalarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.
4. YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI
ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
 
 
 
5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından çalışan beyanları, kartvizit, kariyer siteleri, logo tiger, insan kaynakları sistemi, formlar, , tedarikçiler, loglama, e- posta ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla ve ticari ve işletmesel faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle, iş ilişkisinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel verilerin korunma kanununun 11. maddesi gereği İşverene şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirket’e bağlı çalıştığınız otelde İnsan Kaynakları ofisinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak Veri Koruma Sorumlusuna yönlendirilmek üzere yetkililere teslim etmeniz gerekmektedir.
Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman kisiselveri@antiqueromanpalace.com adresine e-posta yoluyla veya bizzat Oba Mah. Atatürk Cad. No: 31 07460 Alanya / ANTALYA adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.
7. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ
Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.
* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 02.04.2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.
 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.
KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.
Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.
a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.’dir.
b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Firmamız ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi;
 • Firmamızın iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,
 • İletişimin sağlanması,
 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,
 • Firmamızın İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesigibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Firmamıza iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;
 • Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel  değerlendirme  paylaşılabilecektir.
d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Firmamıza yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;
 • Firmamıza elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,
 • Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Firmamız tarafından yapılan araştırmalar,
 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları
aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.
e) Diğer Haklarınız KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Firmamıza başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; kisiselveri@antiqueromanpalace.comadresine e-posta yoluyla veya bizzat Oba Mah. Atatürk Cad. No: 31 07460 Alanya / ANTALYA adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.
 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
AMAÇ:
ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. İşbu ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. (“Politika”), kişisel verilerinANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması , saklanması ve silme , yok  etme ve anonimleştirme süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Politika’da, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.
Yönetmelik uyarınca ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.Sicile kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusu olarak uhdesinde bulunan kişisel verileri kişisel veri envanterine uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde silme,yok etmek ya da anonim hale getirmek için bir Politika hazırlamak ve bu Politikaya uygun hareket etmek ile yükümlüdür.
Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:
a) Kanunun 4 üncümaddesindeki genel ilkelere uyulacaktır.
b)ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.işbu Politikayı hazırlamış olmanın tekbaşına kişisel verilerin Yönetmelik ,Kanunve ilgili mevzuata uygun olarak silindiği ,yokedildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.
c)ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.kişisel verileri saklarkenyahutsilerken, yok ederken veya anonim hale getirirken Kanunun 12.Maddesinde yeralan güvenlik tedbirlerine ,ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun alacağı kararlara ve Politikaya uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.bünyesinde bulundurduğu kişisel verilerin amacı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangibir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında İşbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.
 
2. KAPSAM  Bu Politika, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tüm süreçlerinde uygulanır.
3.TANIMLAR
Kanun                                  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.
Yönetmelik                Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim
Haline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.
Kayıt Ortamı                       Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama verilen addır.
 
Kişisel Veri işleme Envanteri        
Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanterdir.
İmha                                     Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimhale getirilmesidir.
 
Periyodik İmha
                                             Kanunda yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen   ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme,yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.
Sicil                                      Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilidir.
Veri-KayıtSistem
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarakişlendiği kayıt sistemidir.
VeriSorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,verikayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzelkişidir.
Alıcı Grubu                         Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.
İlgili Kullanıcı                      Verilerin teknik olarak depolanması,korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi yada birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
 
Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde bulunan tanımlar işbu Politika içinde geçerlidir.
5. REFERANSLAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.
Veri Sorumlular Sicili Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikler
6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
6.1. İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELERANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.
 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma:Bu ilke uyarınca,ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.'ın veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.
Doğru ve gerektiğinde güncel olma ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme:ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda,ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan sürekadar muhafaza edilme: ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda,ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.
6.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir. Kanun'da sayılan istisnalar dışında, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir. 
Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:
Kamu sağlığının korunması,
Koruyucu hekimlik,
Tıbbî teşhis,
Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
6.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir.
İnsan kaynakları operasyonları,
Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,
Çalışan sözleşme süreci yönetimi,
Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması,
Kan grubu listelerinin tutulması,
 Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,
 Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,
Alt işverenlik kapsamında uygunluk değerlendirmelerinin yapılması,
Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,
İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,
Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,
İnternet log kayıtlarının tutulması,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi,
Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,
Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,
Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,
Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,
Şirket içi operasyonları ,
Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,
Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,
Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası
Yukarıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.’in gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlardaANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.
6.4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
6.5. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI
ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler ANTİKROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,
Kamu sağlığının korunması,
Koruyucu hekimlik,
Tıbbî teşhis,
Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.
Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.
6.6.KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
 Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dahil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir.
 
 
 
6.7-6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NUN 11. MADDESİ FEREĞİNCE HAKLARINIZ
Şirketimize başvurarak , kişisel verilerinizin
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
f)Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme  haklarına sahipsiniz.
Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 1 no’lu ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.iletişim adreslerine, posta, e- posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması yahutANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş..’e gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, 1 no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır.
ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktırANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş., talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.
 
 
 
 
 
 
6.8. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER
ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
6.9. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ
ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır .Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme yapılmamaktadır.
7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca  silinecek , yok edilecek ve anonimleştirilecektir.
7.1.Kişisel Verilerin Silinmesi
Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu ,ilgili politika ve prosedürlerinde kişisel verilerin silinmiş sayılması için üçüncü fıkrada belirtilen koşulların nasıl sağlandığını açıklar.Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasını teşkil eden ve otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi;
Tarama yoluyla veya sayısallaştırılmadan elektronik ortama aktarılan kâğıt halindeki gerekli olmayan kişisel verilerin anonimleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilme işlemi, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.'nın verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda yapılacaktır ve ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.kişisel verileri sildiği durumlarda, verileri hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale getirmelidir. ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.bu işlemi yaparken verilerin hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez veya tekrar kullanılamaz olduğunu garanti etmelidir. Bu garanti, veri sorumlusunun sorumluluğu altındadır.
Silme sırasında, silinmemesi gereken kişisel veriler de yapılan silmeden etkileniyorsa ve erişilemeyecek ve/veya kullanılamayacak hale geliyorsa ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.Çalışma Grubu’nun karar alarak uygulayabileceği aşağıdaki yöntemlerin bir arada sağlanması da silme olarak değerlendirilecektir:
a) Kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde arşivlenmesi
b) Kişisel verilerin her türlü erişime kapalı olması
c) Kişisel verilere yalnızca gerekli durumlarda yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması
d) Belirtilen silme sayma yöntemleri, Yönetmelik’e bağlı olup ilgili durumlarda güncellenmesi Veri Sorumlusu’nun sorumluluğundadır.
7.2.KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ
Yok etme işlemi, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.nın verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır ve ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş..bu verileri tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirmekle yükümlüdür. Bu işlemler sırasında ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.çalışanları ve ilgili departmanlar KVKK Çalışma Grubu’na yok edilecek ilgili verileri bildirmekle yükümlüdür, sonrasında ise ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.
7.3.KİŞİSEL VERİLERİN ANONİMLEŞTİRİLMESİ
Anonim hale getirme işlemi, ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.'nın kişisel verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.içerisinde veri sahibi iş biriminin görevidir. Veri sahibi iş birimi, verilerin yok edilmesi için denetimi kendisi tarafından yapılmak kaydıyla ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.'nınfarklı departmanlarından destek alabilir.
Verilerin anonimleştirilmesi sırasındaANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tek yönlü fonksiyonlar ile şifreleme gibi yöntemler kullanılabilir. Uygulanacak yöntemin doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda KVKK Çalışma Grubu’na danışılmalıdır.
8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ VE SÜRECİ
Kişisel verilerin imhası için ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş., imha sırasında kullanılabilecek tüm yöntemleri İşbu Politika’da tanımlar. Veri sahibi iş birimi, İşbu Politika içerisindeki uygun yöntemi uygun duruma göre belirleyerek uygulamakla yükümlüdür.
Kişisel verilerin imhası sırasında ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.çalışanları aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçerek imhayı gerçekleştirir:
1.Üzerine Yazma
Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine yazılımlarla en az 8 kez 0 ve 1’lerden oluşan rassal veriler yazılarak eski verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.
 
2.Manyetize Etme
Manyetik medyanın yüksek değerde manyetik alanda fiziksel değişime sokularak üzerindeki verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.
3.Fiziksel Yok Etme
Optik medya veya manyetik medyanın eritme, toz haline getirme, öğütme ve benzeri işlemlerle fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Manyetize etme veya üzerine yazma metotlarının başarısız olduğu durumlarda uygulanabilir.
4.Bulut İmhası
Bulut sistemler üzerinde tutulan kişisel verilerin imha bildiriminin anlaşmalı servis sağlayıcıya yapılmasının ardından kişisel verilerin şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının imha edilmesi işlemidir.
5.Çevresel Sistemlerde Yer Alan Kişisel Verilerin İmhası
Yazıcı, parmak izi ünitesi, kapı giriş turnikesi gibi sistemler içerisinde yer alan kişisel verileri barındıran mevcut ise iç ünite, mevcut değil ise tüm cihaz üzerinde üzerine yazma, manyetize etme veya fiziksel yok etme uygulanarak yapılması gereken imha işlemidir. Bu tip imhaların, cihazların yedekleme, bakım ve benzeri işlemlere tabi olmasından önce uygulanması zorunludur.
9. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
1. Periyodik İmha ve Yasal Saklama Süreleri
Yasal saklama ve imha sürelerini dolduran fiziksel ve dijital veriler, periyodik olarak imha edilir.ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş., kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imha, tüm kişisel veriler için 6 aylık zaman aralıklarında gerçekleştirilir. Silinen, yok edilen ve anonim hale getirilen verilere ilişkin işlemlerin diğer hukuki yükümlülüklerden ari en az 3 yıl süre ile saklanır.
2. Veri Sahiplerinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreci
Veri sahiplerinin şirketimize başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiği durumlarda kişisel verileri işleme şartlarının mevcut durumunu kontrol eder ve buna bağlı ilgili aksiyonları alır. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.Şirketimiz , ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, şirketimiz ilgili veri sahibine gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir ve ret cevabını ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.
 
10. POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
1. İlgili mevzuatta yapılacak her türlü resmi değişikliğin ardından bu değişiklerle uyumlu olacak şekilde ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından İşbu Politika’da değişiklik yapılabilir.
2ANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş., Politika üzerinde yaptığı değişiklikler incelenebilecek olacak şekilde güncellenen Politika’yı e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşacak ve kurumsal internet üzerinden çalışanlarının erişimine sunacaktır.
11. YÜRÜRLÜKANTİK ROMAN TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.tarafından hazırlanan işbu Politika 02.04.2018  tarihinde yürürlüğe girmiştir

KVKK Başvuru Formu
Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız.
Çerez Politikası
ÇEREZ POLİTİKASI:
 
Web sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımlarınızı gösteren bilgiler sitemizi kullanışlı, etkili, güvenli hale getirmek ve size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çeşitli veri elde etme araçları ile veya bizimim adımıza faaliyet gösteren iş ortalarımız olan üçüncü kişiler tarafından ilgili teknolojiler kullanılarak verileriniz toplanır ve hukuka uygun olarak işlenir.
Çerez (“Cookie”) Nedir? Çerezler, bir web sayfası ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Kişilerin web siteleri üzerinde aradıklarını tarayıcı geçmişinde kayıt tutar. Site üzerindeki hareketleri tarayıcı kayıtlarında tutarak bir web sitesine izin verir. Çerezler, web sitelerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
Çerezlerin Çeşitleri ve Kullanım Amaçları Site sahibi tarafından yönetilen Çerezler, Web sitesi Çerezi olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında farklı firmalar tarafından yönetilen üçüncü taraf Çerezlerinde kullanılabilmektedir. Oturum Çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı Çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır. Teknik Çerezler, doğrulama Çerezleri, hedefleme/reklam Çerezleri, kişiselleştirme Çerezleri ve analitik Çerezlerde kullanım amacına göre çeşitlendirebileceğimiz Çerezlerdir. Çerezler web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesi analiz etmek ve performansını arttırmak, web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak ve kişiselleştirmesi hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir.
Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.
Kullandığımız Çerez Türleri
Oturum çerezleri: Siteyi ziyaretiniz süresinde kullanılan ve tarayıcıyı kapattığınızda silinen geçici çerezlerdir. Bu çerezler ziyaretiniz esnasında sitenin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlar.
Kalıcı çerezler: Sitenin işlevselliğini arttırmak, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Bu çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcınız aracılığıyla depolanır. Bazı kalıcı çerezler siteyi kullanım alışkanlıklarınız göz önüne alınarak size özel öneriler sunulması için kullanılır. Sitemizi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, cihazınızda daha önceden oluşturulmuş bir çerez varsa, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik özelleştirilerek daha iyi hizmet almanız sağlanır.
Teknik çerezler: Sitenin çalışmasını sağlamanın yanı sıra, çalışmayan alanları ve sayfaların tespitinde kullanılır.
Otantikasyon çerezleri: Siteye şifrenizle giriş yapmanız durumunda, ziyaret ettiğiniz her bir sayfada şifrenin yeniden girilmesini önlemek için kullanılır.
Flash çerezleri: Sitedeki görüntü ve ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılır.
Kişiselleştirme çerezleri: Kullanıcı tercihlerini (örneğin seçilen dil tercihi) farklı sitelerin farklı sayfalarında hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.
Analitik çerezler: Siteyi ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların belirlenmesi, ziyaret saatleri, sayfa kaydırma hareketleri gibi bilgileri gösterir; sitenin işleyişini iyileştirmek için kullanılır.
Çerezleri Kontrol Etme ve Silme:
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Başlıca tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür:
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
İnternet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR
 
Çerez Tercihleri yönetimi Web sitemizin tarafınızca kullanıldığı süreç boyunca sizin hangi kişisel verilerinizin toplanılacağı hususunda tercihleriniz bizim için son derece önemlidir. Bununla birlikte web sitelerinin etkin bir şekilde çalışması için çerezlerin kullanılması gerekli iken bazı Çerezlerin kapatılması halinde Web sitesinin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız. Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezlerin kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup konu hakkında ayarlar tarafınızca yapılmalıdır. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.
Hangi Haklara Sahipsiniz? 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Haklarına sahipsiniz. İlgili haklar, sizin tarafınızdan (kişisel veri hakkı sahibi) yazılı ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden tarafımıza iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerinde tarafımızca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplerinize ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, bizim tarafımızdan belirlenen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklı kalmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgi be başvuru için web sayfamızda yayınlanan KVKK AYDINLATMA METNİ’ ni okuyunuz.
Rıza ve Politika’daki Değişiklikler Politika ile size Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda Dost Kitabevi web sayfasını ziyaret ederek ve web sitesinde yer alan sayfalarda gezinerek, tarafınızca rıza verildiği kabul edilmektedir. Çerez tercihlerinizi değiştirme imkânınız her zaman saklıdır. Politika hükümleri dilendiği zaman tarafımızca her zaman değiştirilebilir. Güncel Politika Web sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Keşfedin

Bize Ulaşın

Atatürk Cad. No: 31 Obagöl, 07460, Alanya - Antalya - TÜRKİYE Santral : +90 242 514 05 06 Rezervasyon : +90 242 255 57 80 F : +90 242 514 05 19
© Copyright 2016 Antique Roman Palace
zoho-verification=zb1511963978800.zmverify.zoho.com